Condicions d'us

CONDICIONS GENERALS I DRET DE DESISTIMENT


Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, carrer Gomis , 29 - 33 08023 BARCELONA, ESPAÑA, i amb CIF B61152500 (en endavant, "INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL,") i els tercers (d'ara endavant, " Usuaris ") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, (http://WWW.TODO-CONTROL.com", des d'ara la "Botiga ").
 

Resolució de litigis en línia a tenor de l'Art. 14. 1 del Reglament (UE) N ° 524/2013: A través del següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr/ la Comissió Europea posa a disposició una plataforma de resolució de litigis en línia (RLL).


 
1.      OBLIGACIONS DE L'USUARI
 

1.1      L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.
  

  

2.      PRODUCTES I PREUS
 

2.1      INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, com nous Productes es regiran pel que disposen aquestes Condicions Generals. Així mateix, INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.
 

2.2      Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, excepte indicació en contrari.
 
 

3.      PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
 

3.1      En el termini màxim de vint (24) hores laborables, INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per a efectuar el pagament dels Productes a INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL
 

3.2      L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.
 

3.3      INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.
 

3.4      La confirmació de la comanda enviada per INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, enviarà al costat del Producte la factura corresponent a aquest.
 
 

4.         DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té dret a desistir del contracte/compra en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del material sense necessitat de cap justificació. En el cas de lliuraments múltiples de una mateixa compra, el termini s'inicia a partir de la recepció de l'últim bé. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer indicat per l'usuari, diferent del transportista, adquireix la possessió material de l'últim d'aquests bens. 

Per a complir amb el termini de desistiment, és suficient que la comunicació relativa al exercici del dret de desistiment per part de l'usuari sigui enviada abans que expiri el termini corresponent. 

Si així ho desitja, pot utilitzar el formulari estàndard descarregant-ho aquí Formulari Desistiment


4.1        DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

4.1.1     Per a exercir el dret de desistiment l'usuari haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir de la compra mitjançant una declaració inequivoca (per exemple una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L., C/ Gomis 29-33 08023 Barcelona-Espanya; telf.: (+34)93 4542006; fax: (+34) 93 3237059; email: admin@todo-control.com

En aquesta declaració inequivoca haurà d'anar a atenció de  INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN, S.L. i constar la data de desistiment; el nom, dni i adreça de l'usuari; el nombre de comanda i la signatura de l'usuari (en cas de correu postal, fax o lliurament directe a la botiga).


4.1.2     L'usuari haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L., C/ Gomis 29-33 08023 Barcelona-Espanya; telf.: (+34)93 4542006, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment de la compra. Es considerarà complert el termini si es realitza la devolució dels béns abans que s'hagi conclòs el termini.

Les despeses directes de devolució dels béns son assumides per l'usuari.

Els béns a retornar hauran de ser correctament embalats per la seva devolució (acondicionament apte per a transport per agència).


4.1.3     En cas de desistiment per part de l'usuari, es retornarà tots els pagaments rebuts, inclòs les despeses d'enviament (amb l'excepció de despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals a partir de la data en la qual s'ens informa de la decisió de desistir de la compra. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament que l'usuari ha utilitzat en la transacció inicial, llevat que l'usuari hagi especificat expressament lo contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que l'usuari hagi presentat prova de la devolució dels mateixos, segons la condicció que es cumpleixi primer.


4.1.4     L'usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessaria per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns lliurats. En aquest cas s'aplica el dret de desistiment però el reemborsament no és del 100% de tots els pagaments realitzats per l'usuari, i serà restat de l'import corresponent.

 

4.2       EXCLUSIÓ DEL DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment no serà aplicable a les compres/contractes de béns i serveis inclosos en als següents casos:

     a) La prestació de serveis, un cop el servei hagi sigut completament executat, quan l'execucció hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva de que n'és conscient de que, un cop el contracte hagi sigut completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment. 

     c) El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

     f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

     h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat especificament a l'empresari que li visiti per realitzar operacions de reparació i manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats expressament per el consumidor o subministra béns diferents a les peces de recanvi utilitzades necessariament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar en aquests serveis o béns addicionals.

  

5.      SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
 

5.1      Per qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça CONSULTAS@TODO-CONTROL.COM.
 
 


6.      SERVEI DE ENTREGA A DOMICILI
 

6.1      El àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és mundial (excepte per països amb bloqueig econòmic per als quals no és possible efectuar cap operació econòmica). Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, i el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei. En el procés de compra el cliente també pot escollir l'opció "Recoger en tienda" (sigui físicament en la Botiga o enviant la seva pròpia agència de transport). En aquest cas la Botiga resta exempta de qualsevol responsabilitat de transport i lliurament del material.
 

6.2      El servei de lliurament de INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
 

6.3      El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. A
 cada fitxa de producte hi ha la possibilitat de simular les despeses d'enviament introduint només la població. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament. 

 

 

7.      PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 

7.1      L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquestes.
 

7.2      Llevat que fos autoritzat per INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, o, si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.
 

7.3      L'Usuari haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, o per tercers en la Botiga.
 
  


8.      PROTECCIÓ DE DADES
 

8.1      En compliment de la normativa vigent de RGPD del 25 de Maig del 2018, l'informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL,, mentre no es demani la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi ia la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis de INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L..

En cas de subscripció al butlletí (newsletter): conforme al art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d'haver obtingut previament el seu consentimint exprés a l'inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessaries per l'enviament de comunicacions comercials d'acord en aquest consentiment . Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent click en el link previst para això en el e-mail amb la referida comunicació comercial. Després d'haver-se donat de baixa bloquejarem la seva adreça de correu electrònic per a aquest fi, sempre que vostè no hi hagi donat el seu consentiment exprés de que les dades segueixen sent utilitzades, o ens reservem el dret de seguir utilitzant les seves dades en els casos permesos per  llei i sobre els quals li informem en aquest document.

  

             Responsable del Tratament de dades i persona de contacte:

             Identitat: Instituto Automatización, S.L.

             Dir. Postal: C/ Gomis 29-33 - 08023 Barcelona, España

             Telèfon: (+34) 934542006

             Correo electrónic: admin@todo-control.com

             Persona de contacte: Ana Silva


8.2      L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL , calle Gomis, 29-33 08023 BARCELONA, ESPAÑA o mitjançant correu electrònic dirigit a ADMIN@TODO-CONTROL.COM, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.
 

8.3      Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. El seu no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.
  

8.4       Integració del distintiu Trustedbadge de Trusted Shops

Per mostrar el nostre segell de qualitat de Trusted Shops i les valoracions reunides, així com per oferir productes de Trusted Shops per a compradors després de realitzar una comanda, aquest lloc web inclou el distintiu Trustbadge de Trusted Shops.

A l'efecte d'una ponderació d'interessos, això permet protegir principalment els nostres interessos legítims a l'hora de comercialitzar la nostra oferta de forma òptima. El distintiu Trustbadge i els serveis publicitats amb el mateix constitueixen una oferta de la societat Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colònia (Alemanya).

Cada vegada que es consulta el distintiu Trustbadge, el servidor web guarda automàticament l'anomenat fitxer de registre del servidor, que conté, per exemple, la seva adreça IP, la data i l'hora de la visita, la quantitat de dades transmeses i el proveïdor sol·licitant (dades d'accés), alhora que registra la visita. Aquestes dades d'accés no són avaluats i es sobreescriuen automàticament a molt tard set dies després de concloure la seva visita a la pàgina.

Altres dades personals es transmeten únicament a Trusted Shops, en la mesura que, un cop formalitzat una comanda, hagi optat per l'ús dels productes de Trusted Shops o ja s'hagi registrat per a gaudir del seu ús. En aquest cas, s'aplicarà l'acord contractual establert entre vostè i Trusted Shops.


 
9.      CONTRASENYES
 

9.1      INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.
 
  


10.      COOKIES
 

10.1      INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN SL, utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta pre-configurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.
 

10.2      Si l'Usuari no desitja que s'instal·li al seu disc dur una galeta, configureu el vostre programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.
 
 


11. LLEI APLICABLE I FUR
 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que puguin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de BARCELONA, amb renúncia al fur que pogués correspondre l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.