Dret de Desistiment

L'usuari té dret a desistir del contracte/compra en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del material sense necessitat de cap justificació. En el cas de lliuraments múltiples de una mateixa compra, el termini s'inicia a partir de la recepció de l'últim bé. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'usuari o un tercer indicat per l'usuari, diferent del transportista, adquireix la possessió material de l'últim d'aquests bens. 

Per a complir amb el termini de desistiment, és suficient que la comunicació relativa al exercici del dret de desistiment per part de l'usuari sigui enviada abans que expiri el termini corresponent. 

 

1        DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

1.1     Per a exercir el dret de desistiment l'usuari haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir de la compra mitjançant una declaració inequivoca (per exemple una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L., C/ Gomis 29-33 08023 Barcelona-Espanya; telf.: (+34)93 4542006; fax: (+34) 93 3237059; email: admin@todo-control.com

En aquesta declaració inequivoca haurà d'anar a atenció de  INSTITUTO AUTOMATIZACIÓN, S.L. i constar la data de desistiment; el nom, dni i adreça de l'usuari; el nombre de comanda i la signatura de l'usuari (en cas de correu postal, fax o lliurament directe a la botiga).

Si així ho desitja, pot utilitzar el formulari estàndard de desistiment, descarregant-ho aquí Formulari Desistiment.


1.2     L'usuari haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a INSTITUTO AUTOMATIZACION, S.L., C/ Gomis 29-33 08023 Barcelona-Espanya; telf.: (+34)93 4542006, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment de la compra. Es considerarà complert el termini si es realitza la devolució dels béns abans que s'hagi conclòs el termini.

Les despeses directes de devolució dels béns son assumides per l'usuari.

Els béns a retornar hauran de ser correctament embalats per la seva devolució (acondicionament apte per a transport per agència).


1.3     En cas de desistiment per part de l'usuari, es retornarà tots els pagaments rebuts, inclòs les despeses d'enviament (amb l'excepció de despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, no més tard de 14 dies naturals a partir de la data en la qual s'ens informa de la decisió de desistir de la compra. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mètode de pagament que l'usuari ha utilitzat en la transacció inicial, llevat que l'usuari hagi especificat expressament lo contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que l'usuari hagi presentat prova de la devolució dels mateixos, segons la condicció que es cumpleixi primer.


1.4     L'usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessaria per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns lliurats. En aquest cas s'aplica el dret de desistiment però el reemborsament no és del 100% de tots els pagaments realitzats per l'usuari, i serà restat de l'import corresponent.

 

2       EXCLUSIÓ DEL DRET DE DESISTIMENT


El dret de desistiment no serà aplicable a les compres/contractes de béns i serveis inclosos en als següents casos:

     a) La prestació de serveis, un cop el servei hagi sigut completament executat, quan l'execucció hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva de que n'és conscient de que, un cop el contracte hagi sigut completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment. 

     c) El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

     f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

     h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat especificament a l'empresari que li visiti per realitzar operacions de reparació i manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats expressament per el consumidor o subministra béns diferents a les peces de recanvi utilitzades necessariament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar en aquests serveis o béns addicionals.